Ohamba yoshitunda shaMululu waNamupolo, Her Majesty the Queen of Oukwanyama, Meekulu Martha Mwadinomho yaChristian Nelumbu, ota dana oshivilodalo shaye shomido 91 nena, eshi a dalelwe mua7 Aguste 1930, momukunda Oifidi yaMutilifa mouninginino waNdjiva moAngola.

Xe nakudala oye Christian Nelumbu, na ina oye Nekoto laShangeya.

KoAngola okwa dja ko pomido daye dounona elela, taku hokololwa aendifwa moshimbale shomupika, nokweuya nee mooxekulu Vilho Shingunguma yaWeyulu momukunda Ohaingu. Vilho omona wokombada, a dalwa kOhamba Weyulu laHedimbi.

Mwadinomho okwa fikola eendodo dopedu pEngela, nokuya yoo momambo a shashwe, nokwa ninga Martha edina loshikelefiti; a ninga omunamatemba.

Meekulu Mwadinomho okwa ulikwa a ninge ohamba nomutwe welelo loshilongo shaUkwanyama pamufyuululwakalo neenghulunghedi dOvakwanyama muNovemba 2005, a ya ponhele yaxekulu nakufya Ohamba Kornelius Mwetupunga Shelungu, ou a pangela ashike Oukwanyama moNamibia omido dinini elela.

Eshi a ninga eenghundafana noNBC komatango onghela, Ohamba Mk Mwadinomho okwa ti: “Ohai pandula ounene waKalunga, eshi a pange omwenyo fiyo omepupi lomido 91. Nohai pula ombili nengungumano moshitunda nomuNamibia alishe.

“Onghalamwenyo oi na omashongo, okudja tuu kOifidi oko nda dalelwa, oko eehamba pefimbo linya da li da ninga oihakanwa omolwa onghalo yoita.

“Shimwe shomomashongo nda enda mo osho ekanifo loludalo lange eshi vaheyali vomovana vange va tetekela nale, nopefimbo eli ondi na po ounona vatatu ovalumenhu aveshe.

“Ohandi pandula Kalunga nohandi tambula osho ndeshi nuninwa okudja momake aKalunga,” Ohamba Mwadinomho ta ti.

Kepulo kutya etumwalaka lashike e na koshiwana, Shimhe shaUkwanyama ota ti: “Ohandi indile oshiwana shange ashishe oshoyo shaNamibia alishe, shi ye keengolo okuilikanena omukifi woCovid-19.

“Vakwetu indeni yoo muka tunhilwe opo mu dule okulwifa oCovid-19. Eduliko nokuliufa yoo komilandu da tulwa po molwetandavelo loudu ou osho oshinima shi na oshilonga.”

Mk Mwadinomho ota ti oshidu eshi osha kuma yoo omalelo opamufyuululwakalo nolaUkwanyama, omo elelo la kanifa ovaleli ovalineekelwa omolwa oCovid-19, mwa kwatelwa eehamba doiwana imwepo yetu moNamibia, noshemunyikifa oluhodi unene naunene eshi onghalo inaishi pitika okukala poivilo yovaleli vakwao nookaume veheshii kudimbiwa.

Okwa xulifa netumbulo lopambiibeli ta ti, “Vakwetu vamwe pefimbo loudu omudipai nowolutapo ovali va dulika keingido lomweengeli eshi aingidile ta ti ‘indeni meendjuwo deni mungungumane nokuilikana omanga ehandu laKalunga tali pitilile po.’ Hano natu ilikaneni tuhe na edimbuko fimbo ehandu lOmwene tali loto, nOmwene otetufile onghenda koudu ou wokufya. Ombili nai kale nanye.”

(Ehokololo kuSimon Mapeni Kondjashili waNBC Kati FM)

Mefano: Oye Ohamba Mk Martha Mwadinomho waChristian yaNelumbu, Omhedi, Oukwanyama.